Hingehoid

Hingehoidlik vestlus on kõnelus õpetajaga, milles saab kõnelda enda jaoks tarvilikel teemadel ning saada toetust ja julgustust. Pihiga kaasneb pattude kahetsus, tunnistamine ja absolutsioon ehk pattude andeksandmine. Nii hingehoidliku vestluse kui pihi puhul kehtib pihisaladus.

Mis on piht?

Jeesus Kristus on Kirikule andnud volitused inimesi nende pattudest vabaks mõista või nende patud neile kinnitada (Jh 20:23; Mt 16:19), s.o võtmete meelevalla (potestas clavium).

Luterlikus kirikus on kaks erinevat võimalust pihiks: üleüldine piht koos kogudusega jumalateenistuse algusosas või isiklik piht vaimulikuga kohtudes.
Piht koosneb kahest osast: kristlane tunnistab Jumalale oma patud üles (confiteor) (ühise patutunnistuse käigus teenistul või vaimulikuga nelja silma all) ja saab patud andeks vaimuliku sõnade läbi (absolutio). Esimene neist on inimese tegevus: pihiline kahetseb oma pattu ning palub lohutust ja kinnitust oma hingele. Teises osas tegutseb Jumal: Tema mõistab pihilise pattudest vabaks sõna läbi, mis on pandud inimese suhu (Suur katekismus, Lühike pihimanitsus).

Kuidas ma saan tulla hingehoidlikule vestlusele või pihile?

Selleks on tarvis võtta ühendust kas koguduse õpetaja Triin Käpa triin.kapp@ut.ee või abiõpetaja Naatan Haameriga naatan.haamer@gmail.com

Hingehoidlikuks vestluseks võib pöörduda ka teise koguduseliikme poole. Samuti on igal luterliku koguduse liikmel õigus hingehoidlikule vestlusele või pihile minna kõikide EELK õpetajate juurde.

Hingehoidlik abi haigetele

Jeesus õnnistas ja tervendas haigeid. Tema juurde võivad tulla nõrgad, väsinud, kannatada saanud, haiged – kõik abivajajad. Jeesuse eeskuju järgisid ka Tema jüngrid ja kogu kristlik Kirik. Seda koguduse osadust ja hoolitsust oma haigete, vanade, üksikute ja puuetega liikmete, eriti surijate eest, väljendab nende külastamine, hingehoidlik vestlus, armulaua jagamine, võidmine, palvetamine ning nende Jumala sõnaga toetamine kodus, haiglas ja mujal hoolekandeasutustes.

On loomulik, et haige otsib võimalust vaimulikuga koos palvetamiseks, armulaua vastuvõtmiseks ning lohutuse ja julgustuse otsimiseks.

Haigete võidmine kui eestpalve ja õnnistamise talitus on vana kristlik traditsioon, mille aluseks on Jaakobuse kirjas toodud korraldus (Jk 5:13–17). Vanas ja Uues Testamendis on õli tuntud kui ravim (Js 1:6; Mk 6:12–13; Lk 10:34). Haige võidmine toimub Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Talitus on haige jaoks eriliselt seotud Kristusega (sõna-sõnalt tähendab Kristus kreeka keeles: Jumala poolt ‘võitu’, ‘salvitu’), kes on ise kannatanud ja lubanud haigeid päästa.

Käte pealepanemine ja õli sümboliseerivad Issanda ligiolekut: Püha Vaimu kaudu annab Issand tervendavat väge. Sellepärast on kristlasel iga tõsisema haiguse korral õigus paluda seda talitust, et kogeda Issanda toetavat ja julgustavat ligiolekut. Võidmine on elavate jaoks, see ei tähenda haige enneaegset loovutamist surmale.

Õpetaja Naatan Haamer on tööl Tartu Ülikooli kliinikumis naiste- ja lastehaiglas. Muul juhul tuleks kontakteeruda koguduse õpetaja Triin Käpaga.